Trafikksikkerhetspolicy

Trafikksikkerhetskrav i vår bedrift

Trafikksikkerhet er et ledelsesansvar og skal prioriteres. Sammen med de ansatte er det etablert et kvalitetssikringsopplegg som skal ivareta hensynet til trafikksikker adferd, miljøvennlige og trafikksikre kjøretøyer og sikker transportutøvelse. Det legges til rette for at ansatte får en god opplæring i miljø og trafikksikkerhet og mulighet til å følge de krav som følger av dette i utførelsen av transporten.

Overordnet for vår bedrift er å følge trafikkbestemmelsene, ha en hensynsfull og sikker kjørestil for å unngå ulykker og skader samt å ta hensyn til egen og andres sikkerhet.

Opplæring i trafikksikkerhet og skadeforebyggende arbeid

Våre sjåfører skal gjennomføre trafikksikkerhetskurs år 2 eller 3 etter siste YSK kurs, slik at de i løpet av hver fem års periode får oppfriskning på trafikksikkerhet tre ganger inkl. YSK kursene. Videre skal de årlig gjennomgå Norges Lastebileier-Forbunds moduler (e-learning) i trafikksikkerhet og skadeforebyggende arbeid.
Nyansatte skal innen 6 måneder etter tiltredelse ha gjennomført modulene i e-learning.

Transportutøvelsen

Vegtrafikkloven med forskrifter er grunnlag for all transportutøvelse. Vi legger alltid til rette for at den kan følges. For øvrig gjelder

 • Vi har en klar og uttrykt nulltoleranse i forhold til overtredelse av vegtrafikklovgivningen med hensyn til fart, rus og bilbeltebruk
 • Vi skal utøve en trygg kjørestil og alltid gjøre vårt beste for at medtrafikanter kan føle seg trygge når vi er på veien
 • Vi tar pause når vi føler oss trøtte
 • Vi kjører ikke dersom vi konkluderer med at kjøreforholdene er av en slik art at det kan utsette oss eller andre for stor fare.
 • Påbud om sikring av lasten i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • Bilbelte skal alltid benyttes under kjøring
 • Rutiner for å forhindre teknisk overlast av kjøretøyene og for å sikre at forskrift om kjøretøyets vekt, last og lengde følges
 • Rutiner som gjør at kjøre- og hviletidsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt. Dette administreres digitalt i AdMmit, samt følges opp med kontrollrapporter og gjennomgang av konsulent fra Transportkompetanse AS. Gjøres periodisk
 • Ulykkesberedskapsplan (skade på personer, materiell eller miljø)
 • Vi har godkjent sikkerhetsrådgiver ved transport av farlig gods (ADR).
  – Rune Mogstad tlf: 906 61 872
 • Alle sjåfører har opplæring i transport av farlig gods (ADR).
 • Bruk av mobiltelefon under kjøring gir økt risiko, og setter både sjåfører og medtrafikanter i fare. Sjåføren skal ha oppmerksomheten på veien. Våre sjåfører skal ikke snakke i mobil under kjøring. Tekstmeldinger (sms) sendes/besvares kun når kjøretøyet står stille/parkert
 • Nettbrett/PC betjenes kun når kjøretøyet står stille/parkert
 • Navigasjonssystemer betjenes kun når kjøretøyet står stille/parkert

Grunnleggende førerkompetanse

Vi har kvalitetssystem som sikrer at alle sjåfører (ansatte og innleide) har:

 • Gyldig førerrett for vedkommende kjøretøygruppe
 • Kompetansebevis som er nødvendig for det aktuelle transportoppdraget
 • Opplæring i bruk av kjøretøyet
 • Opplæring i bedriftens HMS og trafikksikkerhetskrav, herunder gjennomgang av trafikksikkerhetspolicyen.
 • Oppfølging av at alle sjåfører gjennomfører videre- og etterutdanning (YSK) innen fristene.
 • Sjåfører og personell tilknyttet opplasting av kjøretøy har opplæring i lasting og sikring av gods.
 • Vi kontrollerer lastsikrings- og løfteutstyr og skifter ut utrangert/slitt/skadet utstyr med nytt.
 • Sjåførene har gjennomført opplæring i hvordan sjåføren skal opptre under bilbrann i tunnel

Kjøretøyene

Våre kjøretøy skal:

 • Oppfylle gjeldende forskriftskrav
 • Vi følger opp og kontrollerer kjøretøy, påbygg og tilhengere etter leverandørens spesifikasjoner og myndighetens krav.
 • Vi har følgende rutiner for gjennomføring og oppfølging av daglig/ukentlig/månedlig kontroll og vedlikehold av kjøretøyene:
  – Daglig kontroll gjennomføres før hver morgen før bil tas i bruk. Dette dokumenteres digitalt i AdMmit.
  – Månedlig kontroll gjennomføres etter fastlagte kriterier. Dokumenteres digitalt i AdMmit.
  – Planlagt service gjennomføres etter beskrivelser fra leverandører. Gjøres på godkjent verksted.

Flåtestyringssystemer

Bedriften har et ansvar og plikt til å overvåke og følge opp sjåførene i forhold til kjørestil for å kunne ivareta og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet.

I vår gjennomgang av flåtestyringssystemet (kjørestilparametrene) i bilene har vi fokus på kjørestil, fart, kraftige nedbremsinger, tomgangskjøring og drivstofforbruk.

Dataene gjennomgås sammen med sjåførene i oppfølgingssamtaler og sjåførmøter. Sikkerhet er også et viktig tema i medarbeidersamtalen.

Oppfølging, rapportering og kontroll

Vi oppfordrer våre ansatte å melde inn avvik, uhell, ulykker og andre hendelser. Vi har på forhånd definert og blitt enige med våre ansatte om hva vi definerer som avvik og andre hendelser som må meldes inn. Vi kartlegger årsaken, gjeldende rutiner kontrolleres og korrigeres, samt at vi gjennomfører eventuell nødvendig opplæring av ansatte. Ut fra hva saken dreier seg om, tar vi dette opp med våre kunder, gårdeiere, Statens vegvesen, kommunen.

I vår bedrift skal sjåfører og andre ansatte melde inn avvik ved:

 • Skader
 • Ulykker
 • Uønskede hendelser
 • Nestenulykker
 • Skader på gods
 • Skader på tredjemanns eiendom

Avvik meldes inn i våre digitale skjemaer ( AdmMmit). Videre behandling følger rutiner i bedriftens HMS. Bedriftens fokus er å følge opp alle avvik med tanke på utbedring og forebygging. Det legges og vekt på å informere innmelder om saksbehandling og konklusjon. Alle som legger inn avvik blir involvert i prosessen med tanke på forslag til forbedring.